Prodejna Zahrádkář


Teplická 368/68, Děčín 4
(naproti divadlu)

Prodejní doba
Adresa
Fakturační údaje
Kontakt
 
Hlavní stránka

Polytanol, hubení a likvidace hraboše polního a hryzce vodního


Od roku 2015 nově nabízíme službu aplikace přípravku Polytanol, určeného k hubení (likvidaci) hryzců a hrabošů na loukách, pastvinách, v ovocných dřevinách, zelenině, okrasných rostlinách a polních plodinách.

Přípravek Polytanol není určen k volnému prodeji pro malospotřebitele.
Přípravek Polytanol smí aplikovat pouze profesionální uživatel.

Prodej přípravku Polytanol je povolen výhradně osobám s platným osvědčením o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin a k výkonu odborné rostlinolékařské činnosti.
Registrace přípavku Polytanol: Státní rostlinolékařská správa, reg. č. 4463-0
Osoba oprávněná k aplikaci přípravku: Pavel Kubíček
Registrace oprávnění: UKZUZ, reg.č. 0010494, Osvědčení II.stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst.2 zákona č.326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů ("dále jen zákona")


Polytanol, hubení (likvidace) hryzce vodního a hraboše polního
Polytanol, proti hryzci vodnímu a hraboši polnímu

Polytanol

hubení (likvidace) hryzce vodního a hraboše polního

Polytanol je přípravek ve formě granulátu uvolňujícího plyn k ochraně proti hraboši polnímu a hryzci vodnímu. Používá se k ochraně luk, pastvin, ovocných dřevin, zeleniny, okrasných rostlin a polních plodin.
Polytanol obsahuje fosfid vápenatý, který reaguje s půdní vlhkostí za vzniku jedovatého fosforovodíku. Fosforovodík lze rozpoznat díky jeho charakteristickému česnekovému zápachu.
Polytanol neškodí rostlinám ani plodům. Lze jej použít u okrasných i užitkových rostlin bez jakýchkoli následků na kvalitu či chuť zeleniny, nebo ovoce. Žádná ochranná doba mezi použitím přípravku a sklizní není zapotřebí.
Polytanol nepoškozuje půdu. Aktivitám půdní mikroflóry Polytanol nezabraňuje. Také nemá vliv na žížalu obecnou. Zbytkové látky, vzniklé po rozpadu Polytanolu, tvoří anorganickou hmotu, skládající se především z vápníku a fosfátů, které se vyskytují běžně v přírodě a působí jako hnojiva.
Od ostatních přípravků, určených k ochraně proti hrabošům a hryzcům se liší tím, že uvolňuje fosforovodík velmi rychle, takže je v krátkém čase dosaženo natolik vysoké koncentrace účinné látky, aby byl zaručen spolehlivý výsledek při ničení hlodavců.
Polytanol lze používat pouze na volných prostranstvích. Jakékoli použití v uzavřených prostorách, pod budovami anebo v jejich blízkosti a v bezprostřední blízkosti vodotečí (do vzdálenosti 5m) je zakázáno.
Polytanol se vkládá přímo do nor, vždy po osmi až deseti krocích, v dávce 8 gramů ( tzn. asi 20 granulí). Po vložení granulí je nutné noru okamžitě uzavřít zeminou, nebo travním drnem. Neudusávat! Při aplikaci na poli je nejvhodnější pokládat dávky nejdříve do nor podél okraje a posléze postupovat směrem ke středu pole. Vytvoří se tak prstenec, který zabraňuje úniku hlodavců z plochy. Aby se zabránilo znovuosídlení plochy, je vhodné aplikovat přípravek v rámci společných akcí současně i na sousedních pozemcích.
Plyn uvolněný z Polytanolu se v půdě nachází po dobu maximálne 48 hodin. Poté jsou veškeré zbytky jedovatého fosforovodíku zlikvidovány. Plochu je nutné označit nápisem „Chemicky ošetřeno“ po dobu 7 dní.
Polytanol musí být skladován pouze v originálním balení v dobře větratelných a uzamykatelných prostorách, nikdy společně s potravinami, krmivy či nápoji. Balení se musí po otevření bezpodmínečně spotřebovat, zbytky nesmí být dále skladovány. Zbytky je nejvhodnější zahrabat do půdy v den aplikace. v žádném případě nesmí být vyhozeny do popelnice, kde by mohlo dojít ke vznícení. Do domovního odpadu se smí vyhodit pouze prázdné obaly.
Polytanol nesmí přijít do kontaktu s vodou a ohněm!
Veškeré další informace poskytne na dotázání distributor Polytanolu pro Českou republiku.